Danışmanlar

bo

PROF. DR. MUHARREM ÖZEN

muharremozen

 

ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı:

MUHARREM ÖZEN

Doğum Yeri ve Tarihi:

AFŞİN-10 HAZİRAN 1964

A. ÖĞRENİM DURUMU

Derece Yıl Bölüm/Program Üniversite

Lisans:1985 Hukuk Ankara Üniversitesi

Y. Lisans: 1988 Kamu Hukuku Ankara Üniversitesi

Doktora :Kamu Hukuku Hukuk Fakültesi 1996

Yrd. Doç. Dr: Ceza ve Ceza Usul Hukuku Hukuk Fakültesi

Doçent Ceza Ve Ceza Usul Hukuku YÖK Üniversitelerarası Kurul 2005

YAYINLANMIŞ KİTAPLAR

1. Türk Ceza Hukukunda Meşru Müdafaa, Seçkin Yayınevi Ankara 1995

2. Ceza Hukukunda Objektif Sorumluluk, Usa Yayıncılık Ankara 1998

3. Hâkimin Cezai Sorumluluğu, Seçkin Yayınevi, Ankara 2004.

Yüksek Lisan ve Doktora Tezleri

a. . Türk Ceza Hukukunda Meşru Müdafaa

b. Ceza Hukukunda Objektif Sorumluluk

Doçentlik Tezi

Hâkimin Cezai Sorumluluğu, Seçkin Yayınevi, Ankara 2004

C. GÖREVLER

Görev Ünvanı             Görev Yeri                                      Görev Yılı

Ar. Gör.                      Ankara Üniversitesi HukukFakültesi   1986-1996

Dr. Ar. Gör.               Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi    1996

Yrd. Doç. Dr.            Ankara Üniversitesi HukukFakültesi     1996/2005

Doç. Dr.                    Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi      2005/-

TAMAMLANAN VE YÜRÜTÜLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

1996 yılından itibaren onlarca tez yüksek lisans ve doktora tezleri yönetilmiş ve jürilerde görev alınmıştır. Bunlardan bazıları aşağıdadır:

1. TAMAMLANAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ:

a. Bakırtaş, Osman; Rüşvet Suçları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997.

b. Oksel, Muhteşem; Milletvekili Seçilme Yeterliliği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.

c. Uygun, M. Şerif; 4389 Sayılı Bankalar Kanunu’da Düzenlenen Suç ve Cezalar İle Kovuşturma Usulü, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.

d. Yılmaz, M. Esat; Askeri Ceza Yargısında Sanıklık Statüsü, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.

e. Kılıç, Ali; Kolluğun Zor Kullanma Görevi ve Yetkisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.

f. Hüseyinov, Emin; Türk ve Azerbaycan Ceza Hukukunda Taksirli Müessir Fiil, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.

g. Yoncalık, Feyyaz, Türk Hukukunda Karaparanın Aklanması Suçları ve Önleyici Düzenlemeler, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.

h. Süleyman, Genel Ahlaka İlişkin Kabahatler (Sarhoşluk ve Kumar), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.

i. Pervin Aksoy, Suça Teşebbüs, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

j. Çağrı Kan, Taksirli Yaralama, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.

2. DEVAM EDEN DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZLERİ:

a. Şahin Ekici, Meral, Ceza Hukukunda Zorunluluk Hali, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora Tezi).

b. Güven, Burcu, Çapraz Sorgu ve Doğrudan Doğruya Soru Sorma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

c. Taş, Serkan; Şartla Salıverme, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

d. Erdoğan, Özgür Tacim; Ceza Muhakemesinde Gizli Dinleme ve Gizli Kameralar, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

e. Güler, Ülkü, Suçluların İadesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

f. Mutlu, Tahsin, Ceza Muhakemesinde İstinaf, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

g. Sandal, Asiye Devrim, Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

h. Özbek, Merve, Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

E. PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER ve DİĞER FAALİYETLER

Avrupa Birliği Komisyonu’nun katkıları ile Adalet Bakanlığı tarafından Ankara, İstanbul, Antalya, Samsun, Erzurum ve Diyarbakır’da düzenlenen “ Avrupa Birliğine Uyum Kapsamında Yasalarda Yapılan Son Değişikliklerin Uygulamaya Yönelik Olarak Tartışılması Sempozyumu”nda tebliğ sunmak.

Adalet Bakanlığı’nca oluşturulan yolsuzluk ve usulsüzlük konusunda cezaların etkin ve caydırıcı hale getirilmesi için kurulan komisyonda Ankara Üniversitesini temsilen komisyon üyeliği.

4769 sayılı “Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu”nun 8. maddesi uyarınca kurulan “Eğitim Kurulu”nda Yükseköğretim Kurulu’nu temsilen Kurul üyeliği.

Türkiye Barolar Birliği bünyesinde kurulmuş bulunan İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Yürütme ve Danışma Kurulu üyeliği.

5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03.02.2006 tarihli Genel Kurulunda yapılan seçim sonucunda seçilen Danışma Kuruluna üyeliği.

İtalyan Hükümetinin 1989-1990 öğretim yılı için Türk Hükümetine verdiği araştırma bursu nedeniyle 1 Kasım 1989 tarihinden itibaren bir yıl Roma Üniversitesinde (La Sapienaza) araştırma, inceleme ve dil amacıyla bulunmak.

F. İDARİ GÖREVLER

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1997-1998.

Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu, 1998.

Hukuk Müşavirliği, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 1998-1999.

Dekan Yardımcılığı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi (KKTC), 1998-1999.

Fakülte Yönetim kurulu Üyeliği, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi (KKTC), 1998-1999.

Fakülte Kurulu Üyeliği, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi (KKTC), 1998-1999.

Hukuk Müşavirliği, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 2006- (halen devam etmektedir)

G. VERİLEN LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DERSLER

1. 1996- 1997 öğretim yılından itibaren Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans dersleri olarak, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ceza Hukuku Özel Hükümler, İletişim Hukuku ve Askeri Ceza Hukuku dersleri verilmiştir,

2. 2001-2002 öğretim yılından itibaren Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde lisansüstü dersleri olarak Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku ve İletişim Hukuku dersleri verilmiştir.

3. 1998-1999 öğretim yılından itibaren KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, dönem dönem lisans dersi olarak Ceza Usul Hukuku, Ceza Hukuku Özel Hükümler, İletişim Hukuku, İnfaz Hukuku ve Adalet Psikolojisi dersleri verilmiştir.

4. 1996-1997 öğretim yılı güz yarıyılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Ceza Hukuku dersi ile 1997-1998 öğretim yılından itibaren iki öğretim yılı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığında Adalet Psikolojisi dersi verilmiştir.

5. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku dersleri,

6. Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsünde Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri